CHENG I

chengi

CHENG I

chengi

自動矯直送線機

WDM-50

產品說明

1. 設備含有自動送線和線材矯直功能。

2. 可搭配線頭切削機 ( SPM-50 ) 使用。

CHENG I 正一伸線機械廠有限公司
CHENG I DRAWING MACHINERY CO., LTD.
地址:台灣台南市永康區中正南路360巷3號
電話:886-6-253-2585
傳真:886-6-253-2561